Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

NACIONALNA BIBLIOTEKA „ĐURĐE CRNOJEVIĆ“ PREDSTAVILA SVOJA IZDANJA NA SAJMU KNJIGA U PODGORICI

U okviru 12. Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojević“ predstavila je svoje najnovije izdavačke poduhvate.

Milorad Milović, rukovodilac bibliografskog odjeljenja Nacionalne biblioteke, predstavio je dva izdanja iz edicije „Bio-bibliografije“: Bio-bibliografija Božidara Šekularca i Bio-bibliografija dr Jevrema Bjelice.

Bio-bibliografija Božidara Šekularca predstavlja opis svih Šekularčevih radova, knjiga i članaka, kao i priloga drugih autora  koji su se bavili njegovim radom. Ova bio-bibliografija sadrži 901 bibliografsku jedinicu, što je svakako impozantan broj s obzirom da se radi o personalizovanoj bibliografiji“, naglasio je Milović. Božidar Šekularac je bio istaknuti profesor univerziteta i akademik DANU.

Bio-bibliografija dr Jevrema Bjelice, kao i Šekularčeva bio-bibliografija, podijeljena je u tri cjeline: monografske publikacije (knjige), članci i tekstovi, kao i tekstovi drugih autora o Jevremu Bjelici.

„Ove bio-bibliografije omogućavaju da se istraživački rad ova dva značajna autora može pratiti iz godine u godinu“, kazao je Milović.

Slavica Glendža  je predstavila publikaciju  Stara i rijetka knjige koja sadrži opis bogate zbirke koja je u posjedu Nacionalne biblioteke. „Najstarije knjige u zbirci predstavljaju dvije latinske inkunabule iz 15. vijeka): Atičke noći iz 1477. godine i Poslanice Svetog Jeronima iz 1497. godine. Iz najstarije crnogorske knjige, Oktoiha prvoglasnika, Nacionalna biblioteka posjeduje samo tri lista“, kazala je Glendža. Govoreći o drugim starim i rijetkim knjigama koje se čuvaju u Nacionalnoj biblioteci, Glendža je pomenula tri postinkunabule (knjige iz 16. vijeka) štampane u Veneciji: Služabnik, Oktoih petoglasnik i Triod posni. „To su preštampana izdanja iz štamparije Božidara Vukovića Podgoričanina koje je izradio njegov sin Vićenco i Stefan od Skadra“. Među latinskim knjigama iz 18. vijeka u zbirci Nacionalne biblioteke nalaze se djela Cicerona, Platona, Aristotela i drugih antičkih autora.

Nacionalna biblioteka posjeduje bogatu zbirku knjiga iz 18. vijeka na ruskom, francuskom, njemačkom. „Iz 19. vijeka vrijedi pomenuti  sva prva izdanja Njegoševih djela, zatim djela Vuka Karadžića, Sime Milutinovića Sarajlije i drugih značajnih ličnosti iz tog perioda“. Pored starih knjiga, u Nacionalnoj biblioteci čuvaju se i brojne rijetke knjige, odnosno „bibliofilska izdanja, knjige štampane u malom tiražu,  knjige sa potpisima ili zapisima autora i minijature.

Ova publikacija je plod truda Ljubice Vučinić, dugogodišnje bibliotekarke u Zbirci Stare i rijetke knjige Nacionalne biblioteke na Cetinju, dok su fotografije, koje daju poseban pečat knjizi, djelo su umjetničkog fotografa prof. Lazara Pejovića.

Dragica Lompar, predstavila je knjigu  Deset godina izdavaštva u Crnoj Gori (2006 – 2016). „Publikacija koju danas predstavljamo je prvi pregled crnogorske izdavačke produkcije od sticanja nezavisnosti Crne Gore 2006. godine i samo je djelić u istorijskom trajanju knjige i štampe u našoj državi. Ovu publikaciju su priredili crnogorski bibliotekari angažovani u zajedničkoj elektronskoj bazi crnogorskih biblioteka“, kazala je Lompar. U njoj su popisane samo monografije, odnosno knjige, i sadrži 12500 jedinica.

Naglasila je da je značaj ovog i sličnih izdanja u tome da posluži kao polazište za analizu da li crnogorska izdavačka produkcija odgovara kulturnim i naučnim potrebama našeg društva, na koji način treba podsticati objavljivanje naslova iz različitih oblasti koje nijesu dovoljno zastupljene i za koje je evidentno da postoje velike praznine. U prilog tome govori činjenica da se u Crnoj Gori najviše objavljuju publikacije iz oblasti društvenih nauka, jezika i književnosti – čak oko 65% od ukupnog broja naslova.

Knjiga je objavljena u okviru edicije „Posebna izdanja“.

Milenija Vračar predstavila je knjigu Nezavisnost Crne Gore iz pera ranih autora (Berlinski kongres 1878 – Majski referendum 2006). Ova knjiga koja sadrži dvije cjeline sadrži brojne priloge iz strane štampe, a „većina tih priloga našla se u knjizi kao plod saradnje sa kolegama iz drugih nacionalnih biblioteka“, kazala je Vračar.