Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ODRŽANA PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA BIBLIOTEKARA, ARHIVISTA I MUZEOLOGA “LIBRARIES, ARCHIVES AND MUSEUMS CONFERENCE (LAM), MONTENEGRO, 2018”

Prva Međunarodna konferencija bibliotekara, arhivista i muzeologa “Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2018” održana je 24. i 25. maja u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“ na Cetinju.

Tokom dvodnevne Konferencije svoje radove su izlagala 33 učesnika iz Crne Gore i regiona, a njen cilj bio je da ukaže na mogućnosti korišćenja novih tehnologija u ovim oblastima kako bi se povećao pristup znanju, razvile nove strategije, ali i uvele nove usluge u cilju privlačenja publike.

Na otvaranju Konferencije je govorio sekretar Ministarstva kulture Igor Vučinić, koji je istakao da održavanje ove Konferencije u godini obilježavanja Evropske kulturne baštine pokazuje visoku svijest o potrebi unaprijeđenja ovih djelatnosti u skladu sa evropskim smjernicama za saradnju resornih institucija.

Direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Bogić Rakočević je kazao da ovaj događaj vidi kao dobru osnovu za jačanje međunarodne saradnje i razmjenu iskustava. Saglasna sa njim je i direktorica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Tatijana Petrić, koja je dodala da je ova Konferencija mogućnost da se otvore pitanja o problemima bibliotekara, arhivista  muzeologa u digitalnom svijetu, o čemu je i bilo riječi tokom njene prezentacije na temu “Uloga arhiva, knjižnica i muzeja u digitalnom društvu: analiza zakona i pravilnika”.

Na Prvoj Međunarodnoj konferenciji bibliotekara, arhivista i muzeologa “Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2018” su usvojeni sljedeći zaključci i preporuke:

– Da bi imali kvalitetne usluge bibliotekari, arhivisti, muzeolozi, informacijski stručnjaci i naučni radnici moraju imati više uporišta:

  1. Prvo uporište je njihovo iskustvo, spremnost, sposobnost i znanje koje podrazumijeva dobro formalno i neformalno obrazovanje i razvoj, čemu se posvećuje solidna pažnja u tim djelatnostima.
  2. Drugo uporište su standardi kao instrumenti za implementaciju kvaliteta usluga i djelatnosti uopše.
  3. Treće uporište su društveno-političke strukture ili institucije koje donose odluke poput ministarstava i univerziteta, institucije od čije sposobnosti, potreba, interesa, finansiranja i jednom riječju volje zavise prva dva uporišta.

– Za bibliotekare, arhiviste i muzeologe je važno da razviju nove vještine i sposobnosti, koje se tiču procesa digitalizacije, komunikacije kao i vještina brzog riješavanja problema.

– Za efikasno upravljanje informacijskim ustanovama potreban je redovan sistem finansiranja.

– Neophodno je da svaka ustanova vodi evidenciju o broju korisnika, pozajmicama, kao i njihovim  komentarima na rad i usluge institucije koja će im poslužiti za analizu efikasnosti rada.

– Potrebno je raditi na formulisanju nacionalne strategije – odnosno donijeti nacionalnu strategiju za digitalizovanje kulturne baštine, formirati timove za digitalizaciju, uspostaviti koordinaciju digitalizacije na nacionalnom nivou, pratiti i uključiti se u evropske i svjetske projekte, formirati operativni centar za digitalizaciju kulturnih dobara od posebnog značaja, kao i nabaviti adekvatnu opremu.