Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

PREDSTAVNICA NBCG PRISUSTVOVALA KURSU „UPOTREBA PROGRAMSKE OPREME COBISS3/KATALOGIZACIJA – NAPREDNI KURS “ U BEOGRADU

Kursu „Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – napredni kurs“, koji je održan od 20. do 24. novembra u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu, prisustvovala je viša bibliotekarka  Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević” Dragana Marković.

Ovaj kurs je namijenjen bibliotekarima koji već posjeduju privilegiju za kreiranje zapisa za monografske publikacije u sistemu uzajamne katalogizacije u okruženju COBISS3, sa ciljem da se osposobe za samostalno  kreiranje zapisa za ostale tipove bibliotečke građe.

Sadržaj kursa obuhvata upoznavanje sa formatom  COMARC/B  za  različite vrste građe, kreiranje bibliografskih zapisa, kratak pregled formata MARC 21 i preslikavanje u format COMARC/B, format COMARC/B i specifičnosti u vođenju bibliografija, pripremu i ispise bibliografija i dopunjavanje baze podataka CORES koja je specijalizovana baza podataka sa podacima o sadašnjim i bivšim urednicima i drugim osobama i korporacijama koji učestvuju u nastajanju kontinuiranih izvora.

Nakon odslušanog kursa polaznici imaju mogućnost da steknu privilegije za uzajamnu katalogizaciju  sastavnih djelova odnosno članaka, kontiniranih izvora (serijskih publikacija), integrativnih izvora i neknjižne građe.